Sách về Luật hấp dẫn

“Quyển sách Luật hấp dẫn (của tác giả Esther và Jerry Hicks) sẽ tạo ra một bước ngoặt trong cuộc đời bạn. Tất cả những gì bạn cần biết về cuộc sống và sự vận hành của nó đã có cả trong quyển sách này. Thông tin hấp dẫn, dữ liệu lạ thường, quyển sách thể hiện một tâm thức lỗi lạc và sáng chói.”Neale Donald Walsch, tác giả nổi tiếng của loạt sách Đối thoại với Thượng đế

Những quyển sách tiêu biểu